Доброволно здравно осигуряване или дългосрочна здравна застраховка

15 Декември 2010 г.,zastrahovatel.com

Очакванията са в България финансовото планиране  постепенно да набира скорост с повишаването на доходите и стандарта на живот.  От една страна никой не е безсмъртен, а и близките му могат значително да бъдат облекчени в случай на беда, а от друга - традиционното медицинско обслужване  на здравноосигурения българин не винаги отговаря на  стандартите.

В България  съществуват още две алтернативи за осигуряване на по-качествено медицинско обслужване: доброволно здравно осигуряване и дългосрочно здравно застраховане. И двата варианта имат своите предимства. Затова, ако човек има нужните финансови възможности, би било добре да има сигурност, като си купи доброволна здравна осигуровка или дългосрочна здравна застраховка. В никакъв случай осигуровката не замества застраховката, както и обратното.

Разбира се тези два варианта за сигурност при здравеопазването имат своите различия.

 

Доброволното здравно осигуряване се основава на волята на осигуреното лице, което сключва договор с избрано от него здравноосигурителното дружество. Работодателите могат да сключват от свое име и за своя сметка договори за доброволно здравно осигуряване за своите работници и служители.

Здравноосигурителните дружества (ЗОД) са акционерни дружества, лицензирани по Закон за здравното осигуряване, които се учредяват, извършват дейността си и се прекратяват по реда на Търговския закон. Лиценз за доброволно здравно осигуряване се издава от Комисията за финансов надзор.

ЗОД предлагат на клиентите здравноосигурителни пакети срещу заплащане на здравноосигурителни премии. Те могат да включват медицински и други услуги съгласно Националния рамков договор (НРД), както и услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Най-често срещаните пакети са: “Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”, “Извънболнична медицинска помощ”, “Болнична медицинска помощ”, “Възстановяване на разходи”. Все по-често се среща пакетът „Комбинирана медицинска помощ”, в който здравните стоки и услуги стават все по-обхватни.

ЗОД предлагат лечение не само при заболяване и злополука, както е при дългосрочното здравно застраховане, където обезщетението  от застрахователната компания е следствие от застрахователно събитие.  В здравната осигуровка има и профилактично действие.
Осигурителният продукт предоставя възможността независимо къде се намирате в България да ползвате услугите на осигурителя и висококвалифициран медицински персонал.
Договорът за доброволно здравно осигуряване може да  покрие различни пакети от медицински услуги – профилактични прегледи и медицински изследвания; извънболнична медицинска помощ; първични и вторични прегледи при свободно избран лекар;прегледи в амбулаторни и домашни условия; лабораторни изследвания и образна диагностика.

Освен това в осигурителния пакет може да се избере : болнична медицинска помощ; приемане и настаняване в болнични заведения;
консултация, диагностика и лечение и не на последно място
хирургически операции. Като допълнителни здравни услуги   в осигурителния договор могат да бъдат включени рехабилитация,  медикаменти, помощни средства, медицински транспорт на болния от дома до лечебното заведение, стоматологична помощ.

Клиентите правят своя избор относно формата на здравно осигуряване – дали тя ще бъде абонаментна или на принципа на възстановяване на разходите.

При абонаментната форма на обслужване осигуреното лице няма финансови задължения или взаимоотношения  с лечебното заведение или медицинските специалисти, осигурили съответната медицинска услуга.

Възстановяване на разходи – осигурителното дружество възстановява на осигурените лица изцяло или частично направените от тях разходи относно ползване на медицински прегледи или купуване на медикаменти. Човек купува предписаните медикаменти или помощни средства и след това му се възстановяват разходите до определените от него лимити.

Осигурителните компании, които предлагат продукт за доброволно здравно осигуряване, имат сключени  договори с голям брой лечебни заведения в цялата страна. Чрез изградена мрежа от координатори се осигурява персонална помощ на осигурените лица при ползването на здравни услуги.

Разликата при получаване на медицинска услуга по каналния ред или посредством частен фонд е  в персонифицираната отговорност. Специално определен от фонда координатор ви насочва според профила на заболяването точно кой лекар да се занимава с вас, кой професор да ви консултира, в кое отделение това ще стане най-добре. През цялото време се извършва мониторинг на хода на  заболяването. Вие получавате не само най-добрите медицински грижи, но и здравна сигурност, защото има кой да ви преведе през лабиринта на медицинските услуги.

Частните здравни фондове договарят и с частни, и с държавни медицински заведения. Те предлагат по-високо ниво на обслужване, ако това е залегнало в съответния договор и е подплатено със съответна цена.

 

Здравноосигурителни пакети

 

Здравноосигурителните фондове покриват индивидуални, семейни и групови потребности от здравни услуги чрез четири здравноосигурителни пакета:

       Подобряване на здравето и предпазване от заболяване

Пакетът от тази група здравни услуги включва: профилактичен преглед от лекар на осигурителя; целеви профилактичен преглед от специалисти; периодичен профилактичен преглед на професионални рискови групи и оценка на работната среда; изследвания по медицински показания; скрининг за конкретни заболявания с биохимични изследвания; изпълнение на профилактични програми; промоция на здравето на общността; други услуги; възстановяване на разходи за здравни стоки.

       Извънболнична медицинска помощ

Пакетът от тази група здравни услуги включва: първичен преглед и разработване на програма за здравословен начин на живот; първични и вторични прегледи при търсене на медицинска помощ; съвети и консултации; посещение и наблюдение в дома на болен; насочване на болен за планова хоспитализация (с медицинско лице); клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания и манипулации до овладяване на здравния проблем и възстановяване след заболяване; лечение в извънболнични условия; медико-социални услуги; медицинска експертиза от специалист; други услуги; възстановяване на разходи за здравни стоки.

       Болнична медицинска помощ

Пакетът от тази група здравни услуги включва: хоспитализация в лечебно заведение за активно лечение: приемане, настаняване, преглед, назначаване на лечение, наблюдение, консултации със специалисти, манипулации, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение (медикаментозно, диетолечение, физиотерапия, коригиращо лечение, хирургическо лечение); възстановяване на разходи за здравни стоки.

       Комбинирана медицинска помощ

С този пакет  се покриват здравни услуги и стоки в два варианта по избор на осигуряващия се – покритие “А” и покритие “В”. Те се различават по вид, обем и размер на лимита на отговорност. Пакетът включва: подобряване на здравето и предпазване от заболяване; извънболнична медицинска помощ; болнична медицинска помощ; възстановяване на разходи; услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ.

И на последно място е

   Здравноосигурителен пакет "Стоматологична помощ"

 

Здравната застраховка покрива риска от заболяване

 

Дългосрочната здравна застраховка е допълнителна здравна застраховка, която можете да добавите към основната си финансово-осигурителна програма, за да си осигурите повече комфорт и финансова сигурност при необходимост от болничен престой вследствие на злополука или заболяване. Благодарение на тази застраховка ще получите финансово обезщетение за времето на престоя си в лицензирано медицинско заведение, което ще облекчи вашите непредвидени разходи значително.

Застрахователната сума и размерът на обезщетенията по всеки от рисковете на застраховката могат да бъдат определени от клиента, който избира рисковете, отговарящи най-пълно на неговите изисквания.

При сключване на застраховката клиентът може да договори изплащане на суми или възстановяване на извършени фактически разходи, вследствие заболяване, но до размера на застрахователната сума за:медицински преглед и изследвания; разходи за медикаменти; дневни пари за болничен престой; суми за оперативно лечение на органи или системи; стоматологична помощ при увреждане на зъбите.

Срокът на застраховката се определя в застрахователния договор и обикновено е дългосрочен. Застрахователната премия може да се заплати еднократно при сключване на застраховката или на вноски.

 Освен застраховките “Злополука”, които са чисто рискови, има и смесени застраховки “Живот”, които освен че покриват определени рискове, представляват и форма на дългосрочно спестяване и натрупване на капитал.

Те се сключват за определен срок от време и зависят от възрастта, пола, професията и здравословното състояние на застрахования. Обикновено са съобразени като продължителност с времето, през което застрахованият е в активна трудова възраст. В края на периода натрупаната сума може да послужи като допълнителна пенсия или да бъде изплатена накуп.

Ако човек е на 30 години, би било добре да си направи застраховка поне за 25-30-годишен срок, т.е. за времето, през което ще бъде трудово активен. Така тя ще даде по-висока доходност поради по-дългия срок на спестяване.

Друго предимство е, че при еднаква вноска застрахователната сума или защитата при по-дълъг срок ще бъде значително по-висока. Ако вноската е 1000 евро за 10 години – застрахователната сума  ще е около 10 000 евро. При събитие с фатален край на третата година обезщетението би било 10 000 евро, независимо че са платени само три вноски или 3000 евро. Ако вноската ви е 1000 евро за 25 години, тогава застрахователната сума ще бъде около 25 000 евро, което означава, че при същото събитие и при платени вноски от 3000 евро обезщетението, което ще се изплати, вече ще е значително по-високо – 25 000 евро вместо 10 000 евро при застраховката с 10-годишен срок.

Освен това през годините, в които тече застраховката, могат да се включват и допълнителни пакети, които се предлагат от застрахователната компания, както и да се индексира размерът на застрахователната сума.

 

Има различни допълнителни покрития към основната застраховка “Живот”.

Допълнително покритие е инвалидност вследствие на злополука. При инвалидност над 50% човекът може да бъде освободен от вноски до края на срока на застраховката му, независимо че злополуката може да е настъпила още в началото на срока, а застраховката е примерно за 25 години. При изтичане на срока й клиентът ще получи цялата натрупана сума за периода.

Друго покритие е да се изплати конкретен процент от неговата инвалидност. При 30% инвалидност и застрахователна сума 20 000 евро, застрахователят ще изплати обезщетение от 6000 евро. Ако същият човек има тези две допълнителни покрития към основната застраховка и 60% инвалидност, той ще получи обезщетение от 12 000 евро и ще бъде освободен от плащане на вноски, а при изтичане на срока ще получи цялата сума от 20 000 евро по застраховката “Живот” плюс допълнителна доходност около 7500 евро.

Има и застраховка, която изплаща дневни пари за болничен престой вследствие на злополука или заболяване. Покриват се разходите за болничния престой на застрахования.

Има и покритие за операция вследствие на заболяване или злополука. Така се получава определен процент от застрахователната сума за скъпоструващата операция, а също така и част от нея за болничния му престой в медицинско заведение. При тази операция, ако човекът остане траен инвалид, той ще получи и обезщетение за тази своя инвалидност.

 

За тежките заболявания като рак, инфаркт, инсулт има застраховки

 

Това е специализиран продукт, който освен спестовната застраховка предлага и защита срещу 9 тежки болести, най-често срещани у нас – инфаркти, инсулти, рак, трансплантация на орган, бъбречна трансплантация, ослепяване, коронарен байпас и др.

Това покритие е валидно още в момента на диагностициране на болестта. Обезщетението има за цел да послужи за по-доброто лечение, по-скъпи медикаменти, по-добро медицинско заведение, дори лечение в чужбина. При фатален край застрахователната сума се изплаща на посочените в застраховката ползващи се лица, а в случай че клиентът доживее края на застраховката, без да е ползвал обезщетение за някоя от 9-те тежки болести, той ще получи застрахователната сума и цялата натрупана допълнителна доходност. При евентуална смърт от злополука на наследниците се изплаща двойният размер на застрахователната сума. Към тази застраховка могат да се добавят и някои от допълнителните покрития.

В животозастраховането има определени принципи, защото става дума за дългосрочна инвестиция. Застрахователната компания инвестира средствата на застрахованите дългосрочно поради ангажимента си към тях за гарантирането на застрахователната сума и постигането на добра доходност. Компанията носи риск, защото при неблагоприятно събитие в началото на срока на застраховката ще изплати значително по-високо обезщетение от реално внесените премии от застрахования. Инвестирането на средствата на застрахованите е за срокове от 10, 15, 20 години и е в дългосрочни финансови инструменти – държавни ценни книжа, облигации, зункове. Тези инвестиции дават гарантирана доходност за определен период от време. По тази причина предсрочното прекратяване на договора води до определени санкции, защото се нарушава дългосрочността на инвестицията.

Клиентът ще претърпи санкции, при условие че пожелае да прекрати договора си

след изтичане на втората година. Прекратяването през първите две години от срока на застраховката е нежелателно, защото клиентът би загубил внесените от него средства. Става дума за законово положение, а не за условия на конкретна застрахователна компания. След третата година загубата на застрахования при прекратяване на договора ще бъде по-малка в зависимост от броя на направените вноски. След изтичане на три-четвърти от срока на застраховката предсрочното прекратяване (т.нар “откуп на застраховката”) би възвърнало внесената сума и дори може да доведе и до малка доходност в зависимост от продължителността на полицата. Има възможност клиентът да замрази временно полицата си (да я превърне в безпремийна) и след време отново да я реактивира. Също така може да получи от застрахователя заем срещу своята полица вместо да я прекратява. Обикновено във всяка полица има таблица със съответното развитие на застраховката по години. При гарантирана застрахователна сума съществуват и гарантирани откупни стойности през всяка една година. На промяна подлежи само допълнителната доходност, която се начислява към откупната стойност.

Преференции за хората, които имат животозастраховки

В момента преференцията е до 10 на сто от облагаемите доходи за година. Ако например годишните доходи на един човек са 10 000 лв., той има право да ползва преференция до 10 на сто от тях, т.е. до 1000 лв., които да инвестира в застраховка “Живот”. Така той ще дължи данък върху 9000 лв. Реалната разлика ще бъде със 100 лв., защото при плосък данък данъчната тежест е 10 на сто. При срок на застраховката от 20 години клиентът ще спести 2000 лв. Когато изтече срокът на застраховката, клиентът няма да дължи данък върху застрахователната сума, но ще дължи данък върху натрупаната доходност.

Какво предлагат някои от големите застрахователи?

 

 Здравна застраховка "Живот" на  ЗАД „Алианц България Живот“

Смесената здравна застраховката "Живот" се сключва срещу събития, свързани с живота и здравето на застрахования. Като спестовна застраховка продуктът предлага професионална грижа за вашите вложения, върху които ежегодно се начислява допълнителна лихва, както и възможност за ползване на бърз кредит срещу резерва на застраховката, когато обезщетенията са недостатъчни за покриване разходите по медицинска интервенция.

Застраховани могат да бъдат физически лица на възраст от 18 до 65 навършени години, като към датата на изтичане на срока на застраховката възрастта на застрахования не трябва са надхвърля 70 навършени години. Срокът на застраховката е от 5 до 30 години.

 

Покритите рискове са  *Доживяване края на срока на застраховката от застрахованото лице, като при доживяване края на срока на застраховката от застрахованото лице на застрахования се изплаща резервът на застраховката. *Смърт на застрахования, настъпила през срока на застраховката, като на ползващите лица в случай на смърт се изплаща резервът на застраховката. *Хирургическо лечение на Застрахования през срока на застраховката, като на застрахования се изплащат фиксирани суми в зависимост от сложността на операцията, определена съгласно списък на хирургическите процедури:алки операции (Група 1): 500 евро на операция; Средни операции (Група 2) 1500 евро на операция; комплексни операции (Група 3): 3000 евро на операция. )

Друг покрит риск е болничен престой на застрахования през срока на застраховката: за всеки пълен ден болничен престой на застрахования се изплаща дневна сума в размер на 25.00 евро. Дължимата на застрахования сума за първите два дни при всеки болничен престой през срока на застраховката е за сметка на резерва на застраховката и се удържа от него при извършване на застрахователното плащане.

Друг риск са разходи за лекарства и консумативи, извършени от застрахования през срока на застраховката: при реално извършени от застрахования за лекарства и консумативи, същите се възстановяват в размер до 100 евро за едно събитие или за всички събития в рамките на всеки 12 последователни календарни месеца през срока на застраховката.

В покритите рискове е включен и лекарски преглед на застрахования през срока на застраховката: за всеки извършен лекарски преглед на застрахования през срока на застраховката му се изплащат 15.00 евро, но за не повече от два лекарски прегледа общо, извършени в рамките на всеки 12 последователни календарни месеца през срока на застраховката. Дължимата на застрахования сума за всеки лекарски преглед през срока на застраховката е за сметка на резерва на застраховката и се удържа от него при извършване на застрахователното плащане.

Пример

Застрахован: мъж, на 35 години
Срок на застраховката: 10 години
Шестмесечна застрахователна премия: 500 евро
След изтичане срока на застраховката може да получите натрупаният резерв по полицата заедно с допълнителната доходност като еднократна сума или разсрочено под формата на рента .

 

 

Застраховка „Критични болести” е едно от най-актуалните предложения на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”,

което може да подпомогне в случай на настъпване на определени тежки животозастрашаващи заболявания, събития и състояния. Като допълнение към избраната основна финансово-осигурителна програма, тази застраховка може да ви осигури средства за лечение, необходимата финансова подкрепа и да спести време, което в критични за здравето ситуации може да се окаже най-ценният ресурс.

 

Какво е добре да знаете още за  застрахователна програма:

        

 

Основни параметри

Какво е добре да знаете

Възраст на застрахованото лице

Тази застрахователна програма е достъпна и за вас, ако сте на възраст между 18 и 60 години.

Максималната ви възраст при изтичане на застраховката не може да надхвърля 65 години.

Застрахователен срок

Можете да избирате срок на застраховката между 5 и 25 години в зависимост от срока на избраната от Вас основна застрахователна програма, така че да отговори на дългосрочните ви планове от застрахователна защита.

Застрахователна премия

Това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на вашите потребности от застрахователна защита и според вашите финансови възможности.

В случая размерът на застрахователната премия зависи от застрахователната сума по избраната основна финансово-осигурителна програма, както и от рисковия клас на професията, която упражнявате. Рисковият клас може да бъде първи, втори, трети или специален и се определя според официално утвърден класификатор за видовете дейности и производства.

Ако имате нужда от съвет и допълнителна консултация, можете да се свържете с  професионалните консултанти
на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“

Възможности за плащане

Застрахователната премия се плаща веднъж годишно или разсрочено на вноски съгласно избрания начин на плащане за основната финансово-осигурителна програма.

Застрахователна сума

Това е сумата, която вие или посочените от вас ползващи се лица ще получите при настъпване на застрахователно събитие, покрито от вашата застрахователна програма.

За застраховка „Критични болести“ - допълнително покритие, минималната застрахователна сума е равна на сумата по основната финансово-осигурителна програма, която сте избрали.

Покрити рискове

Застраховка „Критични болести“ покрива риска от настъпването на петнадесет от най-разпространените животозастрашаващи заболявания и състояния, при които факторът „време“ може да се окаже решаващ за бъдещите ви планове.

Ползващо се лице

Ползващо се лице е лицето, на което се изплаща застрахователната сума от сключената застраховка при настъпване на покрито от нея застрахователно събитие – Вие, Вашите законни наследници  посочени от Вас ползващи се лица.

Допълнителни възможности и ползи

- Тази застрахователна програма може да бъде включена като допълнително покритие към:

·      Финансово-осигурителeн план;

·      Детска застраховка;

·      застраховка "Живот", сързана с инвестиционен фонд.

- Възможност за сключване на застраховката в предпочитаната от Вас валута – лева, евро или щатски долари, за Ваше удобство.

Пример

За примерни варианти за добавяне на застраховка „Критични болести“ към избраната от Вас финансово-осигурителна програма, можете да се свържете с нашите консултанти.

 

    

 

В „Граве България“ също предлагат застраховка за „Тежки (критични) болести” под названието „Граве Комфорт”

 

Застраховката, от една страна, покрива четири основни риска,  а от друга, при доживяване на срока може да бъде трансформирана в пенсионна рента. Хубавото при  застраховката „Граве Комфорт” е, че предоставя пълните предимства на класическата спестовна застраховка „Живот”, но предлага и специфичен риск,  който липсва в други продукти. Това е покриване на  риск при настъпване и диагностициране на девет тежки болести като сърдечен инфаркт, байпас на сърцето, злокачествен тумор, инсулт, хронично бъбречно увреждане, трансплантация на органи, множествена склероза, парализа и ослепяване. Когато се установи, че е настъпило едно от тези тежки заболявания, се изплаща пълното обезщетение и с натрупания капитал клиентът може да потърси за себе си най-добрата медицинска помощ у нас или в чужбина.

Минималната възраст, при която може да се сключи договор, е 20 навършени години, а максималната – 55. Срокът на застраховката е от 10 до 25 години, но е важно изискването застрахованият да е навършил не повече от 65 години при приключване на този срок.                                 ;               &nbs p;               &nb sp;         

Първият риск е доживяване на срока на застраховката, като застрахованият получава пълната застрахователна сума плюс целия натрупан допълнителен доход. Възможностите са да се получи накуп пълната застрахователна сума заедно с натрупания доход или тези пари да се трансформират като рента или пенсия – доживотна или за определен гарантиран период, например 20 години.

Вторият риск е смърт, като на наследниците се изплаща пълният размер на застрахователната сума и натрупаният до момента на събитието допълнителен доход.

Третият основен риск е диагностициране на една от деветте тежки болести, при което на застрахованото лице се изплаща пълният размер на застрахователната сума и натрупаният доход до момента. Четвъртият риск е смърт вследствие на злополука, като в този случай на наследниците се изплаща двойният размер на застрахователната сума плюс натрупания доход до момента на събитието.

Като допълнителен пакет се покрива рискъта трайна инвалидност над 50% вследствие на злополука с изплащане на пълната застрахователна сума по основната програма.

Вторият допълнителен пакет е трайна инвалидност, като се изплаща обезщетение съответстващо на процента на трайна инвалидност. Друго допълнително покритие е дневни пари за болничен престой вследствие на злополука, ако престоят в болница е над 3 дни, като се изплащат суми от първия до последния ден на престоя  - на ден от 5 до 20 евро в зависимост от програмата.

Всички тези рискове са свързани помежду си и дават добри възможности за обезщетения. Ако например клиент си купи двата пакета плюс основната програма, в случай на злополука ще получи дневните си пари за болничен престой, а при трайна инвалидност, например 60%, ще получи допълнително размера на застрахователната сума съответстващ на 60%, освен това ще получи още веднъж застрахователната си сума, тъй като инвалидността му е над 50%. И накрая при доживяване на срока на програмата ще има като обезщетение пълният размер на застрахователната сума плюс натрупания допълнителен доход.

Доходността зависи от продължителността на програмата и за 20-годишен срок е около 37% - 38%. Така при 20 000 евро застрахователна сума след 20 години се натрупва доходност от около 7 500 евро.

 

 

ТЕМАТА РАЗРАБОТИ ИЛЕАНА СТОЯНОВА

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Управление на риска"
Христо Драганов, 2003
orange_li
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998