Животозастрахователите отбелязват най-успешната си година, откакто се води статистика

25 Май 2014 г.,zastrahovatel.com
Калин Димитров, коментатор на в. „Застраховател прес“

 

 

Отличниците са животозастрахователите, които отчитат двуцифрен ръст на премиите

 

 

 

В средата на март Комисията за финансов надзор (КФН) публикува на своята интернет страница предварителни данни за брутния премиен приход през 2013 г., реализиран от застрахователите със седалище в България. Той възлиза на 1,723 млрд. лв., което се равнява на годишен ръст от 7,7 процента.

Делът на общозастрахователните дружества в това добро представяне е по-скромен. Техният брутен премиен приход в края на 2013 г. възлиза на 1,425 млрд. лв., което се равнява на ръст от 6,5% на годишна база. За сравнение, година по-рано компаниите бяха инкасирали спад от 1,9 на сто. Все пак трябва да се отчете и фактът, че това е първият ръст, който отчитат компаниите в бранша за последните 5 години.

Отличниците обаче са животозастрахователните компании. Това е и причината да посветим първия си анализ на годишните резултати за 2013 г. именно на техния бранш.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на 2013 г., възлиза на 305,944 млн. лв., с което се отчита ръст от 14,12% (виж таблица №1) на годишна база, при ръст от 6,9%, изчислен в края на 2012 г. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента - 74,8%. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 5,8% в структурата на портфейла на животозастрахователите в края на 2013 г.

През последната една година няколко здравноосигурителни дружества преструктурираха дейността си и прехвърлиха портфейлите си в действащи застрахователни компании. С това се обяснява и фактът, че през 2012 г. приходите от застраховката „Заболяване“ при животозастрахователите са едва 13 581 лв., а година по-късно са над 12 млн. лева. Нейният дял в общите приходи се изчислява на около 3,9 на сто. Очакванията на всички специалисти са тази линия на бизнес сериозно да се развие през следващите години. Остава обаче един голям въпрос, а именно дали това ще могат да правят и животозастрахователните компании, защото вече се чуха мнения, че здравни застраховки ще могат да предлагат само общозастрахователни дружества. Не са изключени в скоро време промени в законодателството в тази посока.

Изплатените претенции от животозастрахователите през 2013 г. са в размер на 117,268 млн. лв., с което се отчита увеличение от 10,8% на годишна база. Хубавото е, че тук ръстът е по-нисък от този при приходите.

Сумата на активите в животозастраховането през миналата година също нараства с 6,2% и те са достигнали сумата от 1,191 млрд. лв.

Собственият капитал на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане, вече е 338,523 млн. лв.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 31.12.2013 г. , възлиза на 808,724 млн. лв.

В края на 2013 г. oтчетеният от животозастрахователите технически резултат е 20,537 млн. лв. при 9,664 млн. лв. към края на 2012 г., а финансовият резултат е 11,230 млн. лв. при 28,328 млн. лв. година по-рано. Спадът в печалбата не е много добър показател особено за акционерите на компаниите. Неприятен е и фактът, че има около 13,5 млн. лв непокрити загуби в бранша.

През миналата година освен много добрите резултати, постигнати от животозастрахователните компании, регистрирани в България, такива бяха постигнати и от клоновете на чуждите застрахователи у нас. Техните годишни премийни приходи, според специализирания сайт www.insmarket.bg, са около 45-46 млн. лв. Ако ги прибавим към общия резултат, то приходите от животозастрахователна дейност у нас за 2013 г. биха се изстреляли до 350 млн. лв. За сравнение, този резултат е с около 23-24 на сто по-добър от най-добрата за бранша предкризисна 2008 г. (виж таблица №2), когато компаниите у нас са събрали малко над 280 млн. лв. премиен приход.

Още през 2012 г. животозастрахователните компании заедно с клоновете, работещи у нас, подобриха постижението си от 2008 г. През 2013 г. те не само затвърдиха постигнатото, но и чувствително надграждат със сериозен ръст (виж таблица №3).

В сравнение с преди 10 години премийните приходи на животозастрахователния сектор са се увеличили близо 3.5 пъти. За съжаление българинът все още не може да си позволи кой знае каква сериозна сума за адекватна животозастраховка - през 2013 г. средно на гражданин се падат по около 47-49 лв.

Още една интересна тенденция се наблюдава през последните 10 години, а именно, че застраховката „Живот“ и рента не само доминира на пазара, но постоянно увеличава своята тежест. През 2004 г. на нея са се падали 68,5% от приходите, а сега те вече са приблизително 75 на сто.

Правейки анализ на 2013 г., трябва задължително да отбележим и факта, че за първи път през последните 3-4 години компания от бранша сменя собствеността си и това е „Интерамерикан България Животозастраховане“, която през лятото на миналата година беше закупена от „Евроинс“.

Лидер сред дружествата по премиен приход с 68,556 млн. лв. е ЗАД „Алианц България Живот“. Пазарният дял на компанията се изчислява на 22,4 на сто. Въпреки засилената конкуренция компанията запазва пазарния си дял. Нещо повече, приходите и през последната година са се увеличили спрямо 2012 г. с 14,29%, което е повече от средния ръст за сектора. Още един положителен факт, който трябва да се отчете, е, че компанията отбелязва и ръст от 4,31% спрямо предкризисната 2008 г. Пазарният й дял се е свил с 1,2% спрямо същата година, но това е заради сериозната конкурентна среда в бранша. Въпреки това „Алианц България Живот“ е неизменен лидер в животозастраховането у нас от 2007 г. насам.

Над 78% от приходите на компанията се формират от застраховка „Живот“ и рента, на 2-ро място по приходи в портфейла й се нарежда застраховка „Живот“ с инвестиционен фонд - 11,42%, а трети са Женитбена и детска застраховка с 8,44% дял.

Втори по премиен приход е ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“. За миналата година приходите на компанията са достигнали 46,191 млн. лв., което се равнява на пазарен дял от 15,1 на сто. Безспорно „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ е най-устойчиво и динамично развиващата се компания в този пазарен сегмент. В подкрепа на това твърдение е достатъчно да отбележим факта, че в сравнение с 2012 г. компанията е увеличила приходите си с около 24 на сто или приблизително 2 пъти над средното за пазара.

В сравнение с 2008 г. компанията е увеличила премийните си приходи с 88,56%, а пазарния си дял с цели 6,34 процента. Това е и най-голямото увеличение на пазарен дял сред животозастрахователните компании за 2013 г. спрямо 2008 г.

Малко над 65% от приходите на компанията са формирани от застраховка „Живот“ и рента, а около 19 на сто от приходите са от „Допълнителна застраховка“. При продажбата на този продукт компанията държи над 50% от пазара. Впечатляващи са и приходите от продажба на застраховката „Заболяване“ - малко над 4 млн. лв., или около 1/3 от общите приходи от продажбата на този продукт. Малко по-малко от 6 млн. лв. пък са приходите от активно презастраховане, където компанията е безспорен лидер.

Трети в класацията по приходи се нарежда ЗК „УНИКА Живот“. Към края на декември приходите на дружеството възлизат на 32,75 млн. лв., а пазарният му дял се изчислява на 10,7 на сто. Година по-рано компанията е 4-та по приходи с 0,2% по-голям пазарен дял, но и с около 3,45 млн. лв по-малък премиен приход.

В сравнение с 2008 г. обаче резултатите на „УНИКА Живот“ са по-слаби. В предкризисната година компанията е правила около 5 млн. лв. повече премиен приход, а пазарният й дял е бил с около 3 на сто по-голям.

Ако трябва да отличим още някоя компания за 2013 г., то това е „Синдикална ВЗК“, която отчита ръст на приходите си от 179,47%. На другия полюс е „Групама Животозастраховане“, която пък инкасира най-големия спад на приходите в бранша от цели 32 процента.

При класиране на компаниите по печалба и загуба за текущата година челната тройка при отличниците би изглеждала така: „Алианц България Живот“ с 8,154 млн. лв. печалба, „ОББ - Алико“ с 6,214 млн. лв. и „Алико България ЖЗК“ с 2,161 млн. лв.

Първи по загуба през 2013 г. се нарежда „ДЗИ-Животозастраховане“ със загуба от 9,955 млн. лв., следва „Интерамерикан България Животозастраховане“ със 773 хил. лв. и „Дженерали Животозастраховане“ с 690 млн. лева.

Ако трябва да отличим компаниите, инкасирали най-голям ръст в последните 5 кризисни години, безспорен лидер е „Сожелайф България“, чиито приходи са се увеличили с 356,33 процента. На 2-ро и трето място в тази класация се нареждат „Синдикална ВЗК“ с 242% и „ЦКБ Живот“ с 156%. Впечатляващите успехи на 1-та и 3-та компания се дължат донякъде на това, че през 2008 г. бяха сравнително малки и нови компании. При „Синдикална ВЗК“ израстването е внушително, а компанията работи на пазара от преди неговото лицензиране през 1998 г.

Сред компаниите, които са още доста далече от резултатите си през 2008 г., се нареждат „Дженерали Животозастраховане“, „Алико България ЖЗД“ и „ДЗИ-Животозастраховане“, които имат спад на приходите съответно с 44,12%, 37,55% и 27,76%, а пазарните им дялове са се свили с 3,3%, 4,93% и 5,19 на сто.

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки