ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД

ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД

ЗК “Левски Спартак” АД е учредена през 1996 г. Сред основните учредители са Спортен клуб “Левски”, Съюзът на бившите барети, Централна кооперативна банка, Централният Кооперативен Съюз и физически лица.

През септември 1998 г. Националният съвет по застраховане издаде разрешение за извършване на застрахователна дейност, като дружеството стана изцяло собственост на израелски компании - “Рахити Меир Класик” и “Яад Пирзул 1984”. Капиталът от 3 000 000 лева беше разпределен по 50 % между двете дружества, собственост на известните израелски бизнесмени Яков Вайнингер и Меир Овадия. "Рахити Меир Класик", в партньорство с италианския инвеститор “Николети”, бе обявена за Работодател № 1 в България за 2003 г.

През 2001 година с решение на Общото събрание на акционерите капиталът на дружеството беше увеличен на 4 000 000 лева, като 10 % от него записа дружество “АС БГ” ООД, собственост на израелския бизнесмен от български произход Абрахам Бен Нун.

През 2003 година Общото събрание на акционерите взе решение капиталът да бъде увеличен на 5 000 000 лева. 10 % от него беше закупен от “Токуда Банк”АД, собственост на японския бизнесмен и филантроп д-р Тарао Токуда, известен по целия свят със своите болници – проект, който вече се реализира и в България.

През 2005 година общото събрание на акционерите взе решение капиталът да бъде увеличен на 10 000 000 лева, като увеличението се разпредели между досегашните акционери и нов акционер -американската компания “Лабок Текнолоджис” - високотехнологично дружество, основен доставчик на военни технологии и оборудване за американската, израелската армия, ООН, и за редица правителства по света. На това събрание дружеството бе преименувано на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД и бе одобрено новото лого. Компанията е поставила като своя мисия изграждането на системи за сигурност, които предотвратяват опасностите, а не реагират при настъпването им, като основната цел е съхраняването на човешкия живот. Тези ценности на бизнесфилософията са водещ елемент и в стратегията за развитие на застрахователната компания.

Увеличението на капитала, както и добрите финасови резултати на дружеството ясно дефинираха намеренията на собствениците и мениджърите да търсят лидерско място на застрахователния пазар.

ЗК “ЛЕВ ИНС” АД е член на Асоциацията на българските застрахователи, член на Българо–израелската търговско промишлена палата и на Съюза за Стопанска Инициатива – една от четирите официално признати работодателски организации в България.

ЗК "ЛЕВ ИНС"АД е с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет. Мениджърският екип и експертите на компанията са признати висококвалифицирани специалисти с огромен практически опит и престижно образование.

Надзорен съвет
Управителен съвет
Председател на УС: Мария Масларова - Гъркова

Изпълнителни директори:

Лазар Георгиев 

Мария Масларова - Гъркова

Членове: Лазар Георгиев, Мирослава Спасова, Павел Димитров, Спаска Щерева

 

Лазар Георгиев е изпълнителен директор и заместник председател на Управителния съвет на компанията от юли, 2013г. Има висше образование, специалност"Финанси" в УНСС. Преди да се присъедини към мениджърския екип на ЗК „ЛЕВ ИНС” АД , от 2004г. до 2008г. работи като главен експерт „Автомобилно застраховане” в ДЗИ. Участва в редица семинари, курсове и школи в областта на мениджмънта, финансите и застраховането. Женен е, с две деца. Започва кариерата си в ЗК "ЛЕВ ИНС" АД  през 2008г. като  Ръководител на „Софийски корпоративен център” (2008-2013), а от 2011г. е член на Управителния съвет на компанията. 

 

 

Адрес:

Централно управление

1612, София

Бул. “Цар Борис ІІІ” № 41

Тел.02 952 33 23,

02 953 25 82

e-mail info@lev-ins.com

ПРОДУКТИ И ПРЕДИМСТВА

ПРОДУКТИ

ЗПК "ЛЕВ ИНС" АД е лицензирано да предлага целия спектър на застрахователни продукти и услуги в областта на общото застраховане, разрешени от законодателната уредба:

 • Застраховка “Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”;
 • Застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС;
 • Застраховка “Пожар и природни бедствия”;
 • Застраховка “Щети на имущество”;
 • Застраховка на “Електронна техника”;
 • Застраховка “Авария на машини”;
 • Застраховка на селскостопански култури;
 • Застраховка на животни;
 • Застраховка “Злополука”:
 • Застраховка “Злополука на местата в МПС”;
 • Задължителна застраховка “Злополука на местата в обществения транспорт”;

 • Застраховка “Медицински разноски на български и чуждестранни граждани за територията на чужбина”;

 • Застраховка “Медицински разноски на чуждестранни граждани за територията на България”;
 • Застраховка “Помощ при пътуване”;
 • Застраховка на товари по времена превоз “Карго”;
 • Застраховка на “Плавателни съдове”;

 • Застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове;

 • Застраховка “Отговорност на превозвача”;
 • Застраховка “Отговорност на спедитора”;
 • Застраховка “Обща гражданска отговорност”;
 • Застраховка “Отговорност на работодателя”;
 • Застраховка “Отговорност на продукта”;

 • Застраховка “Отговорност на собственици, наематели и арендатори на бензиностанции и/или собственици и ползватели на МПС, специализирани за превоз на горива”;

 • Застраховка “Отговорност на туроператора”;
 • Застраховка “Отговорност на акредитирани в IATA агенции, продаващи самолетни билети”;
 • Застраховка “Отговорност на лицата, ползващи огнестрелни оръжия”;
 • Застраховка на професионални отговорности.
 • Застраховка на строително-монтажни дейности”;
 • Застраховка “Разни финансови загуби”:
 • Застраховка на “Кредити”;
 • Застраховка на “Гаранции”.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

Уникална за българския застрахователен пазар система за сигурност и превенция на риска. Нашите международно признати експерти от Израел, Франция, САЩ и Русия предоставят консултации и препоръчват система от мерки и мероприятия на клиентите с цел предотвратяване настъпването на застрахователни събития.

Висококонкурентни продукти по всички видове застраховки и гъвкава тарифна политика.

Улеснени процедури при ликвидация на щети; Своевременно и точно изпълнение на задълженията към нашите клиенти

 

МРЕЖА ЗА ПРОДАЖБИ

Дружеството има изградена собствена мрежа в повече от 120 населени места в страната . Добре развитата структура позволява бързо и качествено обслужване както по отношение на оценката на риска и неговото тарифиране, така и при изплащане на обезщетения при настъпили застрахователни събития.

Наред с добре развитата собствена структура, за улеснение на своите клиенти компанията има изградени алтернативни канали за продажба, като най–голямата верига бензиностанции “Петрол”, офиси на кабелни телевизии в цялата страна, вериги супермаркети и др.

 

РЕЗУЛТАТИ

 

Присъствие на компанията на българския застрахователен пазар по общо застраховане и мястото й сред нейните конкуренти:

2004 година - 7-а позиция общозастрахователни дружества.

 1. година - 12-а позиция;

2002 година - 14-а позиция;

2001 година - 18- а позиция.

През първото тримесечие на 2005 година резултатът нареди компанията на 5-а позиция. Към шестмесечието премийният приход е над 24 000 000 лв. За сравнение – за същия период през 2004 г.премийният приход е 11 252 000 лв.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Усилията на екипа на дружеството са насочени главно към създаване и усъвършенстване на уникална за пазара ни система за превенция и управление на риска.

Ние разглеждаме застраховането като елемент от системата за сигурност и в този смисъл смятаме, че то трябва да отчита винаги промените в динамично развиващите се обществени отношения и своевременно да предлага застрахователни решения, отчитайки реалностите.

Екипът на ЗПК “Лев инс”, работещ по проблемите на сигурността, анализира, препоръчва, взема мерки и подпомага специалистите от съответните направления в застраховането при разработване на застрахователните продукти и определяне на индивидуалните застрахователни решения, с оглед нуждите на конкретния клиент. В своята работа ние ползваме изследванията и анализите на международно признати авторитети в областта на сигурността, някои от които бяха привлечени при разработването на нови застрахователни продукти.

Задълбочената работа върху тези проблеми дава реални практически резултати. Дружеството е с най-ниска квота на щета в застраховката “автокаско” - брутната квота /отношението между бруто-премиен приход и платени щети/ за 2004 г. е 19.45 % - като този резултат се дължи най-вече на минималното проявление на риска “Кражба” на МПС. По този показател определено сме на първо място на застрахователния пазар. Това на практика дава възможност на нашите клиенти да упражняват свободно и спокойно правата върху своето имущество и да чувстват сигурна защита въпреки несигурността на времето, в което живеем.

 

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД
Ася Аксентиева
АСЯ АКСЕНТИЕВА

главен консултант на "Лев Корпорация"
Ася Аксентиева е завършила Юридически факултет на Софийския университет, специалност “Право” .
Работила е като юрисконсулт в системата на МО, а първите й стъпки в застрахователния бизнес са в ДЗИ (1986–1992) като юрисконсулт, старши юрисконсулт, а от 1988 до 1992 г. – главен юрисконсулт.
Работила е в ЗПД “Витоша” и “Витоша-живот” АД, съответно като главен юрисконсулт и член на УС на “Витоша” АД, и председател на УС и изпълнителен директор на “Витоша-живот” АД.
След това е в Дирекция за застрахователен надзор като началник на управление “Разрешения и надзор”, след което е председател на УС и изпълнителен директор на ЗК “Юпитер” АД. От февруари 2005 г. е председател на Управителния съвет на ЗК “Левски Спартак” АД, сега ЗК “ЛЕВ ИНС” АД.
Преподавател е по застрахователно право в УНСС от 1996 г. насам; от 1989 г. до 1995 г. преподава същата дисциплина и в СА “Д. А. Ценов” в гр. Свищов.
Член на УС на Асоциацията на българските застрахователи (1993-1996 г.).
Председател на Юридическата комисия на Асоциацията на българските застрахователи (1999-2002 ).
Член на националния съвет по застраховане (2001-2002 г.).
Има голям принос в разработването на Закона за застраховането.
Ася Аксентиева e главен консултант на финансовата група на ЛЕВ ИНС, в която влизат ЗПК "Лев Инс”, “Животозастрахователен институт”, “Здравноосигурителен институт”, Инвестиционен брокер “Фактори” и BIG – дружество със специална инвестиционна цел.
Тя е и пълномощен секретар на Съюза за стопанска инициатива на гражданите.
Людмил Лазаров
ЛЮДМИЛ ЛАЗАРОВ

Председател на УС и НС
Людмил Лазаров е роден на 17 май 1956г. в гр.Ловеч.
Завършил е Математическата гимназия в гр.Ловеч и Висшия икономически институт “Карл Маркс”, (УНСС), специалност”Организация и проектиране обработката на икономическата информация”.Получил е квалификация икономист организатор,степен ”Магистър”.
Има сертификат за член на вътрешните одитори, сертификат за завършен курс”Ролята на вътрешния одит за управлението, отчетността и контрола в банките” в Прайсуотърхаус Купърс, София, сертификат рег.№257 за завършен курс на обучение”Регулиране и нови продукти” на застрахователния пазар в България от “Нов Български Университет” и сертификат за завършен курс “Атестация на персонала” от АIMS-Numan Capital Bulgaria.
Работил е в Окръжен кооперативен съюз на следните длъжности:
Специалист в направление “Финанси и методология”, гл.специалист в отдел”Планово-икономически’, главен специалист “Финансиране и кредитиране”, гл.счетоводител и председател на ОКС.
Член на Съвета на директорите на ТБ “Хемус”АД.
Бил е търговски пълномощник на Централна кооперативна банка, зам.-председател на ЦКС, ръководител на специализираната служба при ЗПАД “ДЗИ”-Общо застраховане, ЗПАД”ДЗИ”АД и “ДЗИ” Банк.
От 8 декември 2006 година е на работа в ЗПК”ЛЕВ ИНС”АД.
Весела Георгиева
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА

Член на УС и НС на ЗК “ЛЕВ ИНС” АД
Весела Георгиева е родена на 1 юли 1974 г. в град Бургас.
Завършила е Испанска езикова гимназия “Г. С. Раковски” в Бургас, УНСС в София, специалност “Финанси”, магистърска степен.
Работила е в “Модус Арт” Бургас, в “Дана Трейд” ЕООД в София.
В ЗАД „ЗК Левски Спартак” АД е от 2000 г. От началото на 2005 г. става и член на УС на дружеството.
Владее английски и испански език.


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки